Правила и условия

Правила и условия
Добре дошли в currenttrendnews.com!

Настоящите общи условия очертават правилата и нормите за използване на уебсайта currenttrendnews.com, намиращ се на адрес currenttrendnews.com.

С достъпа си до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате currenttrendnews.com, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Известието за отказ от отговорност, както и към всички споразумения: “Клиент”, “Вие” и “Вашето” се отнася до Вас, лицето, което влиза в този уебсайт и се съобразява с условията на компанията. “Дружеството”, “Ние”, “Ние”, “Нашето” и “Нас”, се отнася за нашето Дружество. “Страна”, “Страните” или “Нас”, се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, писане с главни букви и/или той/тя или те, се приема за взаимозаменяемо и следователно за отнасящо се до същото.

Бисквитки
Ние използваме бисквитки. С достъпа си до currenttrendnews.com, Вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на currenttrendnews.com.

Повечето интерактивни уебсайтове използват “бисквитки”, за да ни позволят да извличаме данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз
Освен ако не е посочено друго, currenttrendnews.com и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на currenttrendnews.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от currenttrendnews.com за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите общи условия.

Не трябва да:

да препечатвате материали от currenttrendnews.com
Да продавате, отдавате под наем или да предоставяте сублицензии за материали от currenttrendnews.com
възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от currenttrendnews.com
Да разпространявате повторно съдържание от currenttrendnews.com
Настоящото споразумение започва да действа на датата на настоящия документ. Нашите Общи условия са създадени с помощта на шаблона за Общи условия.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. currenttrendnews.com не филтрира, редактира, публикува или преглежда Коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на currenttrendnews.com,неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което ги е публикувало. Доколкото е позволено от приложимите закони, currenttrendnews.com не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на Коментарите на този уебсайт.

currenttrendnews.com си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и разполагате с всички необходими лицензи и съгласия за това;
Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот
Коментарите няма да се използват за привличане или насърчаване на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото предоставяте на currenttrendnews.com неизключителен лиценз да използва, възпроизвежда, редактира и да разрешава на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание
Следните организации могат да поставят връзки към нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;
търсачки;
новинарски организации;
Разпространители на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия Уебсайт по същия начин, по който поставят хипервръзки към Уебсайтовете на други фирми, включени в списъка; и
Акредитирани предприятия в цялата система, с изключение на организациите с нестопанска цел за набиране на средства, благотворителните търговски центрове и групите за набиране на средства за благотворителност, които не могат да поставят хипервръзки към нашия уебсайт.
Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на Уебсайта, стига препратката да: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзки от следните видове организации:

общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация;
сайтове на общността dot.com;
асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
дистрибутори на онлайн справочници;
интернет портали;
счетоводни, правни и консултантски фирми; и
образователни институции и търговски асоциации.
Ще одобряваме заявки за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за акредитираните от нас фирми; (б) организацията няма негативни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на currenttrendnews.com; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига препратката да: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл на адрес currenttrendnews.com. Моля, включете Вашето име, името на Вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на Вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да поставите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да поставят хипервръзки към нашия Уебсайт, както следва:

чрез използване на нашето корпоративно име; или
чрез използване на единния локатор на ресурсите, към който се препраща; или
Чрез използване на всяко друго описание на нашия Уебсайт, към който се препраща, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на препращащата страна.
Няма да бъде позволено използването на логото на currenttrendnews.com или други произведения на изкуството за свързване, ако няма лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames
Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите уебстраници, които променят по какъвто и да е начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието
Ние не носим отговорност за никакво съдържание, което се появява на Вашия Уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които се издигат на Вашия Уебсайт. На никой Уебсайт не трябва да се появяват връзки, които могат да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които нарушават, по друг начин нарушават или пропагандират нарушаването или друго нарушаване на права на трети лица.

Вашата поверителност
Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на права
Запазваме си правото да поискаме от Вас да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия Уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия Уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези общи условия и политиката за свързване по всяко време. С постоянното свързване към нашия Уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за свързване и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашия уебсайт
Ако откриете на нашия Уебсайт връзка, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки един момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да Ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; не обещаваме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отказ от отговорност
В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне на неверни данни;
ограничава нашите или вашите отговорности по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
не изключва нито една от нашите или вашите отговорности, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.
Ограниченията и забраните на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от отказа от отговорност, включително отговорности, произтичащи от договор, от непозволено увреждане и от нарушение на законови задължения.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.